Előző cikk Következő cikk

Lázár Csilla: A Securitate „rögeszméje”

A Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Tanács a Román Hírszerző Szolgálattól 2004 és 2009 között vette át a hírhedt román kommunista titkosszolgálat, a Securitate által termelt és tárolt iratmennyiség mára fennmaradt részét. Sok évtizedes titkosítást követően ekkortól vált kutathatóvá a Márton Áron püspök kapcsán „termelt” iratanyag is, melynek átfogó feldolgozása folyamatban van.

Az iratanyagba Denisa Bodeanu, Nagy Mihály Zoltán, Csendes László, Cristian Vasile, Stefano Bottoni, Novák Csaba Zoltán és más történészek közlései engednek betekintést, jelentősen hozzájárulva a Márton Áron életét és a római katolikus egyház 20. századi történetét feltáró történeti kutatáshoz.

A legnagyobb ellenség

Hogy Márton Áronnak mindenre kiterjedő megfigyelési anyaga lehet ebben a levéltárban, azt nemcsak a kortársak lehallgatókészülékről szóló sejtései, az egyházi ünnepségek folyamatos (ellenrendezvényekkel, kötelező vasárnapi munkanapokkal való) akadályoztatása, illetve Márton Áron politikai perének már korábban is kutatott terjedelmes anyaga sejtette, hanem román történészek becslései is. Cristian Vasile egyik írásában arra a következtetésre jutott, hogy Márton Áron valóságos „rögeszméje” volt a román kommunista titkosszolgálatnak. A kitüntetett figyelmet, melyben a püspököt részesítette a Securitate, jól szemlélteti az a térkép, amelyet Románia lakosságának felekezeti megoszlásáról készített a titkosszolgálat. A térképen a püspökségek, főesperességek, plébániák mellett megjelölték minden római katolikus pap rendszerrel szembeni „magatartását” is. Ennek – a Securitate által „szentesített” – mércéje a papok Márton Áronnal szembeni álláspontja volt. A térképen megjelölt papi „magatartási skála” fokozatai: elkötelezett ügynök – tartalékos ügynök – a rendszer felé elkötelezett pap – bizonytalan/ingadozó magatartású pap – ellenséges pap (nincs köze Márton Áronhoz) – ellenséges pap (Márton Áron híve) – nacionalista pap (nincs köze Márton Áronhoz) – ellenséges nacionalista pap (Márton Áron híve). A hatvanas évek végére tehát Márton Áron neve a rendszer számára egyet jelentett a magyar nacionalizmussal és a rendszerellenességgel. Arra vonatkozóan, hogy miként alakult és milyen méreteket öltött Márton Áron titkosszolgálatok általi megfigyelése püspökségének évtizedei alatt (1939–1980), Denisa Bodeanu, Nagy Mihály Zoltán és Csendes László tettek közzé adatokat. A Securitate irattermelési- és tárolási rendszerén belül Márton Áronra vonatkozóan három iratállományban, a megfigyelési (románul: Fond Informativ,), a bűnvádi (románul: Fond Penal), illetve – kisebb mennyiségben, elszórtan – a „történelmi” értékű információkat (pl. volt politikai pártok, ellenállás, sajtó, egyházak és vallási csoportok, stb.) tartalmazó dokumentációs állományban (románul: Fond Documentar) találhatóak iratok. Márton Áron, illetve az ő nevével fémjelzett „csoport” 1951-es koncepciós perének bűnvádi anyaga korábban is megjelent, azonban a püspökről évtizedekig gyűjtött, a CNSAS archívumában található két megfigyelési iratanyag volumene nem volt ismert Denisa Bodeanu 2013-as közlését megelőzően.1 A történész által készített összesítés szerint a Márton Áron nevére kiállított I261.991-es jelzetű iratanyag (románul: „dosar”) 174 kötetből, összesen 54 687 lapból, az I209.551-es számú pedig 62 kötetből, összesen 22 393 lapból áll. Ez a 77 080 lapnyi mennyiség nemcsak önmagában véve megdöbbentő, de a CNSAS-archívum megfigyelési állományának egészét tekintve is „rekord”. Az összes antikommunitsa ellenálló csoportot, emblematikus ellenálló figurát és rendszer-ellenséget beleszámítva Márton Áron megfigyelése során termelődött a legnagyobb mennyiségű irat, s ebből talán nem túlzás arra következtetni, hogy Márton Áronban látta legnagyobb ellenségét a román kommunista titkosszolgálat. Ugyanakkor Márton Áronra vonatkozó iratok nem csupán a megfigyelési állományban, és nem csupán a püspök nevére kiállított dossziékban találhatók. Például a koncepciós per kapcsán született P254-es bűnvádi iratállományban a „szokásos” iratok (kihallgatási jegyzőkönyvek, vallomások, ítélet, stb.) mellett – szokatlan módon – megtalálhatóak Márton Áron letartóztatása előtti megfigyelésének iratai, melyek tanúsítják, hogy már a Román Kommunista Párt teljhatalomra jutása előtt folyamatosan „szemmel tartották” a püspököt a Securitate előd-szervezetei. Emellett számos más, a levéltárban mások neve alatt elhelyezett irat is létezik, amely az állam és egyház egyenlőtlen küzdelmét dokumentálja, illetve közvetlenül Márton Áronnal kapcsolatos. Petru Groza miniszterelnök (1945–1952), illetve államfő (1952–1958) megfigyelési dossziéjából tett közzé Csendes László lehallgatási jegyzőkönyveket2, melyek az államfő Groza és a máramarosszigeti börtönből tárgyalások végett „kihozott”, Bukarestben fogvatartott Márton Áron között zajlottak 1954 júliusában. Ezek a jegyzőkönyvek megrázó dokumentumai a püspök állhatatosságának a mindent ellenőrzése alá vonni akaró állammal szemben, és jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a katolikus egyház középkelet- európai helyzetéről az ötvenes években. Ugyancsak Márton Áronnal készült beszélgetések jegyzőkönyveit tette közzé Novák Csaba Zoltán és Denisa Bodeanu a Pálfi Géza katolikus papról készült könyvükben3. Pálfi Géza Márton Áron szellemiségét, magatartását követő pap, teológiai tanár volt, 1963 és 1984 között a Securitate egyik fontos katolikus ellenfele. A püspökkel folytatott, lehallgatott beszélgetései megmutatják, milyen lelki-szellemi „háttérbázisnak” köszönhető, hogy sok erdélyi katolikus pap eredményesen megküzdött a mindent ellenőrző diktatúrával és annak fő eszközével, a Securitatéval: virágzó hitéletet, szolidáris egyházközségeket működtettek, és – e sorok írójának tanúsága szerint is – töretlenül folytatták a fiatalok következetes katekizálását és egyúttal kulturális-nemzeti szellemű nevelését az explicit tiltások ellenére is.

A cikk teljes terjedelmében A Szív nyomtatott változatában olvasható. A lapszámot keresse az újságárusoknál, vásárolja meg digitális formátumban a www.dimag.hu oldalon vagy fizessen elő folyóiratunkra az Előfizetés oldalon.